กระดานค่าว

วิธีแต่งค่าว

วิธีแต่งกะโลง

ตัวอย่างค่าว

ตัวอย่างกะโลง

ห้องพักครู

บทนำ

      สรีสวัสดีครับชาวล้านนาชู่ผู้ชู่คน โดยเฉพาะท่านที่สนใจในการแต่งค่าวของโบราณนานมาในยุคปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรเอง ในฐานะที่เป็นคนล้านนาคนหนึ่งจึงอยากให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับล้านนาเปิดการสอนในโรงเรียนมี 3 วิชา คือ อักษรล้านนา ( ตั๋วเมือง ) วรรณกรรมล้านนา ( ค่าว ) และดนตรีล้านนา โดยเฉพาะ  “ การแต่งค่าว “ อยากให้ครูอาจารย์ที่สอนภาษาไทยหรือแต่งกลอนเป็น ให้สนับสนุนการหัดแต่งค่าว การอ่านค่าวด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการแต่งค่าวของล้านนาและเพื่อเป็นการสืบเจตนารมณ์ของพญาพรหมโวหาร ซึ่งสังคมล้านนาได้ยกย่องให้ท่านเป็นบิดาของการแต่งค่าวดังนั้น ท่านที่สนใจในการแต่งค่าวและอยากจะลองแต่งค่าว ก็สอบถามเข้ามาหรือลองแต่งค่าวเข้ามาเน้อครับ......